Wiadomości z Katowic

Gwałciciele i pedofile z Katowic w Rejestrze Przestępców Seksualnych

 • Dodano: 2019-05-01 18:45

Ilu gwałcicieli i pedofilów z Katowic znalazło się w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym Ministerstwa Sprawiedliwości? W bazie blisko 800 najgroźniejszych przestępców seksualnych.

Od 1 stycznia 2018 roku Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. W bazie możemy znaleźć dane blisko 800 najgroźniejszych przestępców seksualnych. Wykaz składa się z dwóch części: ogólnodostępnej jako rejestr publiczny i w ograniczonym dostępie, który przeglądać mogą wyłącznie pracownicy organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i instytucji, zajmujących się opieką nad małoletnimi. 

W publicznej części bazy znalazło się ponad 780 skazanych pedofilów, w tym recydywistów i gwałcicieli. Rejestr zawiera dane osobowe, fotografie i miejsca, w których przebywają obecnie. Możemy również sprawdzić, czy przestępca miał przerwę w odbywaniu kary czy został warunkowo zwolniony.

Informacje o przestępcach seksualnych mają – zgodnie z zapewnieniem pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości – znajdować się w bazie do chwili zatarcia skazania, ułaskawienia lub amnestii.

Siedmiu przestępców seksualnych w jawnej części bazy Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Ile osób pochodzących i mieszkających w Katowicach widnieje w jawnej części rejestru? To łącznie siedmiu przestępców. Na Śląsku przebywają dziesiątki przestępców seksualnych. Sprawdź bazę dla Zabrza i Rudy Śląskiej.

Przestępcy seksualni - Katowice

BARTOMIEJ BEDNORZ

BARTŁOMIEJ BEDNORZ

Data urodzenia: 10 lipca 1984
Miejscowość urodzenia: KATOWICE
Data popełnienia czynu zabronionego: 12.01.2017, 02.06.2017
Data wydania orzeczenia: 18.06.2018
Data uprawomocnienia orzeczenia: 30.11.2018
Miejscowość popełnienia czynu zabronionego: KATOWICE

Podstawa oskarżenia i skazania:

 • Art. 197 § 1. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
 • Art. 197 § 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia wobec małoletniego poniżej lat 15 podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
 • Art. 200 § 4. Karze określonej w § 3 (pozbawienie wolności do lat 3.) podlega, kto w celu swojego zaspokojenia seksualnego lub zaspokojenia seksualnego innej osoby prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności seksualnej.
 • Art. 191. § 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Skazany przez Sąd Okręgowy w Katowicach na 5 lat pozbawienia wolności, 10 lat zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, 10 lat zakazu zbliżania się do określonych osób na odległość nie mniejszą niż 50 metrów, pobyt w zakładzie psychiatrycznym - terapia uzależnień od środków psychoaktywnych i 20 tys. złotych nawiązki na rzecz jednej z pokrzywdzonych na podstawie orzeczenia wydanego 18 czerwca 2018 roku.

Rozpoczął wykonywanie wyroku w Zakładzie Karnym w Rawiczu 6 czerwca 2017 roku.

STEFAN GACIOCH

STEFAN GACIOCH

Data urodzenia: 10 maja 1970
Miejscowość urodzenia: KATOWICE
Data popełnienia czynu zabronionego: 2002 – 08.2010, 01.09-14.09.2011
Data wydania orzeczenia: 07.11.2013
Data uprawomocnienia orzeczenia: 10.04.2014
Miejscowość popełnienia czynu zabronionego: KATOWICE

Podstawa oskarżenia i skazania:

 • Art. 199 
  • § 1. Kto, przez nadużycie stosunku zależności lub wykorzystanie krytycznego położenia, doprowadza inną osobę do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
  • § 2. Jeżeli czyn określony w § 1 został popełniony na szkodę małoletniego, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 • Art. 200 § 1. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
 • Art. 197 § 1. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
 • Art. 197 § 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia wspólnie z inną osobą, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. § 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1-3 działa ze szczególnym okrucieństwem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5.
 • Art. 191. § 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 • Art. 158 § 1. Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 • Art. 202 § 2. Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 • Art. 207 § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 • Art. 201 Kto dopuszcza się obcowania płciowego w stosunku do wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Skazany przez Sąd Okręgowy w Katowicach na łącznie 12 lat pozbawienia wolności i 6 lat zakazu kontaktowania się z określonymi osobami na podstawie orzeczenia wydanego 7 listopada 2013 roku. Rozpoczął wykonywanie kary w Areszcie Śledczym w Kielcach 14 października 2013 roku.

MARIUSZ MRZYCZEK

MARIUSZ MRZYCZEK

Data urodzenia: 23 lutego 1988
Miejscowość urodzenia: KATOWICE
Data popełnienia czynu zabronionego: 17.05.2013
Data wydania orzeczenia: 16.09.2014
Data uprawomocnienia orzeczenia: 30.01.2015
Miejscowość popełnienia czynu zabronionego: GLIWICE

Podstawa oskarżenia i skazania:

 • Art. 200 § 1. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
 • Art. 197 § 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia wobec małoletniego poniżej lat 15 podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Skazany przez Sąd Okręgowy w Gliwicach na 6 lat pozbawienia wolności na podstawie orzeczenia wydanego 16 września 2014 roku. Nie przebywa na wolności.

PIOTR WIERCZYSKI

PIOTR ŚWIERCZYŃSKI

Data urodzenia: 7 czerwca 1994
Miejscowość urodzenia: KATOWICE
Data popełnienia czynu zabronionego: 08.03.-08.06.2011
Data wydania orzeczenia: 07.08.2017
Data uprawomocnienia orzeczenia: 22.03.2018
Miejscowość popełnienia czynu zabronionego: KATOWICE

Podstawa oskarżenia i skazania:

 • Art. 197 
  • § 1. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 
  • § 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia: wobec małoletniego poniżej lat 15 i wobec wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
 • Art. 207 
  • § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy. 
  • § 2. Jeżeli czyn określony w § 1 lub 1a połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
 • Art. 202 § 2. (uchylony po 25.05.2014) Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 • Art. 157. § 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 • Art. 245. Kto używa przemocy lub groźby bezprawnej w celu wywarcia wpływu na świadka, biegłego, tłumacza, oskarżyciela albo oskarżonego lub w związku z tym narusza jego nietykalność cielesną, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Skazany przez Sąd Okręgowy w Katowicach na łącznie 8 lat pozbawienia wolności, 5 lat zakazu zbliżania się do określonych osób zobowiązując do zachowania od pokrzywdzonej odległości nie mniejszej niż 200 metrów i przepadek dowodów rzeczowych na rzecz Skarbu Państwa na podstawie orzeczenia wydanego 7 sierpnia 2017 roku. Nie przebywa na wolności.

MARIAN TABAKA

MARIAN TABAKA

Data urodzenia: 7 kwietnia 1967 roku
Miejscowość urodzenia: KATOWICE
Data popełnienia czynu zabronionego: 16.07.1987
Data wydania orzeczenia: 11.02.1988
Data uprawomocnienia orzeczenia: 08.09.1988
Miejscowość popełnienia czynu zabronionego: KATOWICE

Podstawa oskarżenia i skazania:

 • Art. 168 § 2 kk/69. Jeżeli sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem albo dopuszcza się zgwałcenia działając wspólnie z innymi osobami, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
 • Art. 156. § 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Skazany przez Sąd Wojewódzki w Katowicach na łącznie 5 lat pozbawienia wolności, 2 lata pozbawienia praw publicznych, 20 tys. zł nawiązki na cel społeczne, 20 tys. zł nawiązki na rzecz pokrzywdzonego. Miejsce pobytu w trakcie weryfikacji.

KAROL WAWRZYNIAK

KAROL WAWRZYNIAK

Data urodzenia: 4 listopada 1970 roku
Miejscowość urodzenia: KATOWICE
Data popełnienia czynu zabronionego: 16.06.1990
Data wydania orzeczenia: 21.02.1991
Data uprawomocnienia orzeczenia: 24.05.1991
Miejscowość popełnienia czynu zabronionego: KATOWICE

Podstawa oskarżenia i skazania:

 • Art. 168 § 2. Jeżeli sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem albo dopuszcza się zgwałcenia działając wspólnie z innymi osobami, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. 

Skazany przez Sąd Wojewódzki w Katowicach na łącznie 3 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a także 3 lata pozbawienia praw publicznych na podstawie orzeczenia wydanego 21 lutego 1991 roku. Miejsce pobytu w trakcie weryfikacji.

WIESAW KONOPISKI

WIESŁAW KONOPIŃSKI

Data urodzenia: 5 kwietnia 1957 roku
Miejscowość urodzenia: SROKOWO
Data popełnienia czynu zabronionego: 9 kwietnia 1977
Data wydania orzeczenia: 08.02.1978
Data uprawomocnienia orzeczenia: 08.06.1978
Miejscowość popełnienia czynu zabronionego: KATOWICE

Podstawa oskarżenia i skazania:

 • Art. 168 § 2. Jeżeli sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem albo dopuszcza się zgwałcenia działając wspólnie z innymi osobami, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. 

Skazany przez Sąd Wojewódzki w Katowicach na łącznie 9 lat pozbawienia wolności i 6 lat pozbawienia praw publicznych na podstawie orzeczenia wydanego 8 lutego 1978 roku. Obecnie mieszka w Katowicach.

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.