Katowice - portal miejski mojeKatowice.pl

Wiadomości z Katowic

Rusza nabór wniosków o uzyskanie 20% dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • Dodano: 2015-01-21 08:00, aktualizacja: 2015-01-20 16:38
20% dopłata dla rodzin wielodzietnych do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Urząd Miasta Katowice informuje, że rusza nabór wniosków o uzyskanie 20% dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
 
Komu przysługuje dopłata? 
 
Rodzinom wielodzietnym posiadającym aktualne karty programu „Nas Troje i więcej" i nie zalegającym z płatnościami z tego tytułu.
 
 
Co trzeba zrobić, aby uzyskać taką dopłatę?:
 
1. Należy pobrać wniosek dostępny:
 
- w formie elektronicznej (do pobrania poniżej)
 
 
- w tradycyjnej formie papierowej: w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1 - parter) lub bezpośrednio w Wydziale Polityki Społecznej (ul. Rynek 1 – piętro VIII, pokój nr 805).
 
2. Wypełnić wniosek i złożyć go:
 
- bezpośrednio w Wydziale Polityki Społecznej (ul. Rynek 1 – piętro VIII, pokój nr 805),
 
- w formie listownej na adres: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice.
 
 
 
Uwaga! W przypadku ubiegania się przez rodzinę o dopłatę za: cały (bądź np. jeden z miesięcy) IV kwartału 2014 r. oraz 2015 r. należy pobrać i wypełnić dwa wnioski, a także w przypadku rodzin zamieszkałych w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach zarządzanych przez zarządcę (zarząd, spółdzielnię itp.) do każdego z nich dołączyć odpowiednie potwierdzenie.
 
 
 
Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?
 
1. W przypadku rodzin zamieszkałych w:
 
a) lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach zarządzanych przez zarządcę (zarząd, spółdzielnię itp.) - warunkiem koniecznym pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest dołączenie do niego aktualnego (tj. wystawionego nie później niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku) potwierdzenia wystawionego przez zarządcę, dotyczącego m.in. informacji na temat niezalegania przez rodzinę z płatnościami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – do pobrania:
 
- w formie elektronicznej (do pobrania poniżejj)
 
Załacznik do wniosku o uzyskanie dopłaty - potwierdzenie zarządcy nieruchomości.doc
 
- w tradycyjnej formie papierowej: w Biurze Obsługi Mieszkańców (ul. Rynek 1 - parter) lub bezpośrednio w Wydziale Polityki Społecznej (ul. Rynek 1 – piętro VIII, pokój nr 805).
 
 
 
b) nieruchomościach jednorodzinnych – nie trzeba dołączać potwierdzenia, o którym mowa w pkt. a), ale należy pamiętać, że warunkiem koniecznym pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest niezaleganie przez rodzinę z płatnościami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, co zostanie zweryfikowane bezpośrednio przez Urząd w prowadzonej przez niego ewidencji.
 
 
 
Do kiedy należy złożyć wniosek, aby uzyskać dopłatę?
 
1. Wnioski o dopłatę rodziny mogą składać przez cały rok, za wyjątkiem dopłat za okres: październik – grudzień 2014 r., w przypadku których wnioski takie należy złożyć w tutejszym Urzędzie w terminie do 30 stycznia 2015 r. (z zachowaniem zasady posiadania aktualnej karty ważnej w ww. okresie).
 
2. Dopłata przysługiwać będzie na okres: począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek do końca danego roku kalendarzowego, za wyjątkiem dopłat za okres: październik – grudzień 2014 r., gdzie dopłata przysługiwać będzie za miesiące / miesiąc, w których / w którym rodzina posiadała aktualne karty programu „Nas Troje i więcej).
 
 
 
W jakim terminie wypłacane będą dopłaty?
 
1. Dopłata przekazywana będzie na podane we wniosku konto bankowe lub wypłacana będzie w kasie Urzędu:
 
- za okres od 1 października do 31 grudnia 2014 r. – w terminie do 28 lutego 2015 r.,
 
- za okresy półroczne, tj. do 15 sierpnia – za pierwsze półrocze danego roku oraz do 15 lutego następnego roku – za drugie półrocze roku poprzedniego.
 
2. Warunkiem otrzymania przez rodzinę dopłaty za drugie półrocze jest nie zaleganie przez nią z płatnościami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za pierwsze półrocze, potwierdzone odpowiednio:
 
a) przez zarządcę nieruchomości - w przypadku rodzin wielodzietnych zamieszkałych w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach zarządzanych przez zarządcę (zarząd, spółdzielnię itp.) - na druku, o którym mowa w pkt „Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?" - dostarczone do tutejszego Urzędu przez rodzinę w terminie do 15 stycznia następnego roku,
 
b) przez Urząd – w przypadku rodzin wielodzietnych zamieszkałych w nieruchomościach jednorodzinnych (bez konieczności dostarczania przez rodzinę dodatkowego dokumentu potwierdzającego fakt niezalegania z płatnościami).
 
 
Czy przyznanie, bądź odmowa dopłaty następuje w formie decyzji administracyjnej?
 
Nie.
 
 
UWAGA!!!
 
W przypadku stwierdzenia przez tutejszy Urząd faktu zalegania przez rodzinę (która otrzymała dopłatę) z płatnościami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, ma on prawo do żądania  zwrotu części dopłaty za okres, za jaki powstała ta zaległość.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.