500+ - Jak wypełnić wniosek? Katowice

Program Rodzina 500 Plus (500+)

Skorzystaj z programu Rodzina 500+. Dzięki temu możesz dostać dodatkowe 500 zł dla swojego dziecka. Sprawdź, jak wypełnić wniosek 500+.

Kto składa wniosek do programu Rodzina 500 Plus:

Jeden z rodziców albo opiekunów dzieci, które nie ukończyły 18 lat, czyli:

 • matka,
 • ojciec,
 • opiekun faktyczny albo prawny dziecka.

Nie jest ważny stan cywilny rodziców. 500 zł na dziecko dostaną wszystkie rodziny — te, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym, oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dziecko.

Osoba samotnie wychowująca dziecko może dostać pieniądze z programu Rodzina 500+ tylko wtedy, gdy na dziecko zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica.

Wyjątkiem są sytuacje wymienione poniżej:

 • drugi rodzic nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • sąd oddalił powództwo o ustalenie alimentów od drugiego rodzica,
 • sąd zobowiązał tylko jednego z rodziców do utrzymania dziecka,
 • rodzice — zgodnie z orzeczeniem sądu — sprawują nad dzieckiem opiekę naprzemienną (jeżeli — na podstawie orzeczenia sądu — opiekujesz się dzieckiem na przemian z drugim rodzicem, skontaktuj się z urzędem gminy, który oceni, czy w twojej sytuacji jest to opieka naprzemienna).

Jeśli rodzice są po rozwodzie — wniosek 500 + składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem.  Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców — oboje mogą złożyć wniosek i co miesiąc dostawać połowę pieniędzy na dziecko.

Koszt złożenia wniosku do Programu 500 Plus:

 • bezpłatnie

Jaka jest wysokość świadczenia z programu Rodzina 500 Plus:

Rodzina z jednym dzieckiem otrzyma świadczenie (500 zł) na dziecko w przypadku nie przekroczenia kryterium dochodowego jakim jest 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł na osobę w rodzinie, jeżeli dziecko jest niepełnosprawne.
Rodzina z dwojgiem dzieci lub więcej otrzyma bezwarunkowo 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, aż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego (800 lub 1200 zł na osobę w rodzinie) świadczenie rodzinne nie przysługuje dziecku najstarszemu.
Świadczenie nie jest opodatkowane – rodzice otrzymują 500 zł, od których nie muszą odprowadzać podatku ani żadnych składek. Dotyczy to także rodziców prowadzących działalność gospodarczą.

Pieniądze dostaniesz w sposób, który będzie dla ciebie wygodny:

 • przelewem na konto,
 • w kasie urzędu gminy, miasta albo ośrodka pomocy społecznej.

Co przygotować aby złożyć wniosek o świadczenie z Programu Rodzina 500 Plus:

Wniosek o świadczenie  wychowawcze składa się raz w roku. Można to zrobić przez internet, tj. za pośrednictwem: ministerialnej Platformy Usługowo - Informacyjnej „Emp@tia”, systemów teleinformatycznych banków krajowych, PUE ZUS oraz ePUAP, lub osobiście w gminie.

Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, powinny udokumentować sytuację dochodową dołączając  do wniosku odpowiednie dokumenty, np: oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych, dokumenty potwierdzające uzyskanie/utratę dochodu. Jeśli rodzina ubiega się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, nie jest konieczne dokumentowanie sytuacji dochodowej.

Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko jest uzależnione od kryterium dochodowego i w takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu.

Jak wypełnić wniosek przeczytaj poniżej.

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie z Programu Rodzina 500 Plus:

W gminnym/miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w miejscu w którym mieszkasz – nie liczy się adres zameldowania tylko zamieszkania.

Jak wypełnić wniosek o świadczenie z Programu Rodzina 500 Plus?

Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami. Wniosek świadczenie z Programu Rodzina 500 Plus wypełniamy następująco:

 • I. Na początku wypełnić trzeba pole wskazując nazwę i adres organu przyjmującego wniosek (ze względu na zamieszkanie osoby składającej wniosek).
 • II. W części I w pierwszym punkcie podajemy swoje dane osobowe wraz z miejscem zamieszkania i ewentualnymi danymi kontaktowymi.
 • III. W drugim punkcie musimy określić czy ubiegamy się o świadczenie już na pierwsze dziecko czy dopiero na drugie i kolejne:
  • a. Jeżeli ubiegamy się o świadczenie na pierwsze dziecko zaznaczamy znakiem X pierwszą kratkę „Wnoszę oąŚ” i wpisujemy dane pierwszego dziecka w sekcji A.
  • b. Jeżeli ubiegamy się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko (jesteśmy powyżej kryterium dochodowego) zaznaczamy znakiem X drugą kratkę „Nie wnoszę oąŚ” i przechodzimy do trzeciego punktu do sekcji B i wypisujemy dane drugiego i kolejnego dziecka.
 • IV. W czwartym punkcie wypełniamy dane wszystkich członków rodziny (osoba wypełniająca wniosek, mąż/żona, syn, córka)
 • V. Jeżeli któreś z dzieci posiada orzeczenie o niepełnosprawności wpisujemy je w punkcie piątym.
 • VI. W szóstym punkcie podajemy organ do którego opłacane są składki zdrowotne.
 • VII. Siódmy punkt wypełniamy jedynie gdy ubiegamy się o przyznanie świadczenia na pierwsze dziecko, czyli nie przekraczamy kryterium dochodowego (800/1200 zł na osobę w rodzinie).
 • VIII. Następnie przechodzimy do części drugiej gdzie musimy zapoznać się z pouczeniami oraz złożyć oświadczenia m.in. o przebywaniu za granicą.
 • IX. Na sam koniec podajemy nr konta bankowego na który będzie przelewane świadczenie rodzinne oraz wymieniamy dokumenty, które zostają dołączone do wniosku. Nie zapominamy o podaniu miejscowości, daty i podpisie.

Zobacz jak szybko złożyć wniosek 500 plus w Katowicach. Pobierz odpowiednie druki na: jakiwniosek.pl

Znalazłeś błąd? napisz »

Wszystkie sprawy urzędowe:

Dla mieszkańców

Jak wypełnić wniosek - wszystkie informacje

Dla przedsiębiorców

Dla organizacji, stowarzyszeń i instytucji