Wiadomości z Katowic

Katowice: Informacje odnośnie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

  • Dodano: 2019-11-29 10:15

Informacja uzupełniająca w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości

Niewydane w bieżącym roku zaświadczenia o przekształceniu z dniem 1 stycznia 2019r. prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności będą wydawane sukcesywnie w latach następnych.

Rada Miasta Katowice w dniu 21.11.2019r. podjęła Uchwałę nr XIV/325/19 w sprawie ustalenia warunków i wysokości bonifikaty w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Miasta Katowice, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielniom mieszkaniowym.

Uchwała opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 27 listopada 2019r., poz. 7882 i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia tj. od dnia 12 grudnia 2019r.

Uwzględniając tę okoliczność, w odniesieniu do gruntów własności Miasta Katowice możliwe jest uzyskanie bonifikaty z tytułu jednorazowego wniesienia opłaty w następującej wysokości:

  • 60%   -     w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie
  • 60%   -     w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu
  • 60%   -     w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu
  • 60%   -     w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu
  • 20%   -     w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu
  • 10%   -     w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu

Bonifikaty udziela się, na pisemny wniosek, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielniom mieszkaniowym,  nieposiadającym zaległości z tytułu rocznych opłat za użytkowanie wieczyste obowiązujących do dnia przekształcenia oraz rocznych opłat przekształceniowych.

Analogiczne warunki udzielenia bonifikaty w odniesieniu do byłych użytkowników wieczystych względem Skarbu Państwa obowiązywały będą po upływie 14 dni od ogłoszenia wprowadzającego przedmiotowe warunki zarządzenia Wojewody Śląskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Biorąc pod uwagę powyższe właściwe jest dalsze wnoszenie opłat rocznych w dotychczasowej wysokości za rok 2019 do dnia 29.02.2020r., a za rok 2020 do dnia 31.03.2020r.

Terminowe wnoszenie opłat warunkuje możliwość skorzystania z bonifikaty od opłaty jednorazowej.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.