Wiadomości z Katowic

Kwalifikacja wojskowa w Katowicach

 • Dodano: 2020-11-16 13:00

Nabór kandydatów do Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta Katowice.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Katowice, działając na podstawie art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą", w związku z § 13 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1980), w celu umożliwienia Wojewodzie Śląskiemu powołania Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta Katowice do zadań związanych z określeniem zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w 2021 roku

przyjmuje

zgłoszenia od lekarzy posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza i posiadających co najmniej I stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej lub I stopień specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych, bądź lekarzy posiadających specjalizację lub tytuł specjalisty w pokrewnej dziedzinie medycyny, celem powołania do pełnienia funkcji Przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta Katowice lub zastępczego pełnienia tej funkcji.

Dodatkowe informacje

Kwalifikacja wojskowa na terenie miasta Katowice będzie przeprowadzana w planowanym terminie od 15 lutego 2021 r. do 7 kwietnia 2021 r. (od poniedziałku do piątku) oraz w dniach 28, 29 i 30 kwietnia 2021 r. w lokalu mieszczącym się w Katowicach przy ul. Krakowskiej 136, w godzinach od 8:00 do 13:00.

Lekarz powołany do składu powiatowej komisji lekarskiej zostaje jednocześnie przewodniczącym tej komisji.

Do zadań przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej należy:

 • przewodniczenie posiedzeniom komisji lekarskiej;
 • organizowanie i nadzorowanie pracy członków komisji lekarskiej;
 • reprezentowanie komisji lekarskiej na zewnątrz;
 • badanie stanu zdrowia osób;
 • kierowanie osób na badania specjalistyczne, w tym psychologiczne lub na obserwację szpitalną;
 • wydawanie orzeczeń komisji lekarskiej;
 • sporządzanie i składanie sprawozdań z działalności komisji lekarskiej;
 • promowanie wśród osób zdrowia i honorowego krwiodawstwa.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy podmioty lecznicze udzielają zwolnienia od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia m.in. lekarzom wchodzącym w skład powiatowych i wojewódzkich komisji lekarskich w razie konieczności ich udziału w pracach komisji w godzinach pracy zawodowej.

Osobom wchodzącym w skład komisji lekarskich, o których mowa powyżej, orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za pracę związaną z określeniem zdolności tych osób do czynnej służby wojskowej, wykonywaną poza godzinami pracy zawodowej, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (art. 30 ust. 2 ustawy).

W myśl § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 51 z późn. zm.) osobom wchodzącym w skład komisji lekarskich przysługuje dodatkowe wynagrodzenie obliczone jako iloczyn kwoty ustalanej corocznie przez wojewodów:

- dla przewodniczącego komisji lekarskiej - nie mniejszej niż 250 zł i nie większej niż 450 zł, oraz liczby posiedzeń, którym przewodniczył.

W zgłoszeniu proszę podać następujące dane:

 • imię i nazwisko, telefon kontaktowy lub adres e-mail, adres do korespondencji,
 • posiadaną specjalizację lub posiadany tytuł specjalisty,
 • dni tygodnia, w które osoba dokonująca zgłoszenia może uczestniczyć w pracach powiatowej komisji lekarskiej oraz wskazania czy zgłoszenie kandydata do pracy w komisji dotyczy całego terminu przeprowadzania kwalifikacji wojskowej na terenie miasta Katowice, czy też innego krótszego okresu (od – do).

Do zgłoszenia proszę dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza.

W myśl art. 30 ust. 4b ustawy przy powoływaniu powiatowych i wojewódzkich komisji lekarskich, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Oferty proszę składać w zamkniętych kopertach zatytułowanych „Kwalifikacja wojskowa 2021" w Urzędzie Miasta Katowice, ul. Rynek 1, Punkt podawczy lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Katowice, 40-098 Katowice ul. Młyńska 4, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 grudnia 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu)

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.