Wiadomości z Katowic

Nabór uczestników do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

 • Dodano: 2021-08-25 06:30, aktualizacja: 2021-08-25 06:48

Miasto Katowice ogłasza nabór uczestników do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne oraz stale przebywającymi w domu poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021 będzie realizowany poprzez świadczenie:

1. Opieki wytchnieniowej – pobyt dzienny w  świetlicy opiekuńczej przy ul. Francuskiej 43 w systemie popołudniowym.

Oferujemy:

 • Zajęcia plastyczno-techniczne;

 • Zajęcia kulinarne;

 • Zajęcia integracyjne w formie gier i zabaw;

 • Wyjścia towarzysko-integracyjne;

 • Zajęcia zaradności życiowej;

 • Zajęcia dot. dbania o  higienę osobistą.

2. Opieki wytchnieniowej - pobyt całodobowy w miejscu zamieszkania lub innym wskazanym przez uczestnika miejscu. Uczestnik może wskazać osobę, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej.

3. Opieki wytchnieniowej – specjalistyczne poradnictwo dla rodziców/opiekunów

Oferujemy:

 • Biofeedback (trening usprawniający pamięć i koncentrację, zmniejszający napięcie i stres, nauka panowania nad emocjami);

 • Indywidualne zajęcia fizjoterapeutyczne;

 • Indywidualne poradnictwo pedagogiczne, seksuologiczne itp.;

 • Indywidualne konsultacje dietetyczne.

Program adresowany jest w pierwszej kolejności do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym stale przebywającą w domu, która nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu. W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze,o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają:

 1. członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne oraz stale przebywającymi w domu;

osoby, które przedstawią potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z zastosowaniem Skali Pomiaru Niezależności Funkcjonalnej – FIM. Kartę oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/ pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji) wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności będzie skierowana do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną.


W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów w skali FIM, Ośrodek zastrzega sobie możliwość kwalifikacji uczestników Programu ze względu na stan zdrowia i sytuację życiową.

Program w imieniu Miasta Katowice realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach. Usługi w ramach programu będą świadczone nieodpłatnie. Mając na względzie powyższe, zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o składanie kart zgłoszenia do udziału w Programie wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, kartą oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM (Ocenę potrzeby wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z zastosowaniem Skali Pomiaru Niezależności Funkcjonalnej – FIM).

Karty można złożyć drogą mailową – skan lub zdjęcie (ddps-francuska@mops.katowice.pl) lub osobiście w siedzibie Dziennych Domów Pomocy Społecznej przy ul. Francuskiej 43 oraz w kancelarii MOPS przy ul. Jagiellońskiej 17 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 - 15.00 do dnia 30 sierpnia 2021 roku.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonów: 32 251 71 89 lub 32 416 99 38.

Dofinansowanie projektu: 104 488,80 zł

Całkowita wartość projektu: 104 488,80 zł


Więcej szczegółów oraz wymagane dokumenty znajdują się pod wskazanym linkiem: https://www.mops.katowice.pl/node/3405 

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.