Wiadomości z Katowic

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla lekarzy POZ! - dodatkowy termin

  • Dodano: 2021-04-09 07:45, aktualizacja: 2021-04-09 08:12

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa zaprasza wszystkich lekarzy POZ pracujących w poradniach na terenie miasta Katowice zainteresowanych bezpłatnym szkoleniem w formie zdalnej do udziału w warsztatach, podczas których omówione zostaną sposoby leczenia osób, które przeszły chorobę COVID-19.

Szkolenie poprowadzi prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń – konsultant krajowy w dziedzinie angiologii, Konsultant Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Terminy: 

  • czwartek 15 kwietnia 2021 r. w godz. 16:00–20:00.
  • środa 21 kwietnia 2021 r. w godz. 16:00-20:00.

Link do transmisji zostanie przesłany na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

Na szkolenie można zgłosić się bezpośrednio w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice pod adresem e-mail: bartosz.kajdan@katowice.eu. W zgłoszeniu należy wskazać następujące dane:

1. Imię i nazwisko lekarza POZ:

2. Nazwa i adres poradni na terenie Katowic, w której przyjmuje pacjentów:

3. Adres e-mail, na który zostanie przesłany link do szkolenia:

Zgłoszenia są przyjmowane do wtorku 13 kwietniaLiczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zapisów.

Przesyłając zgłoszenie na szkolenie, uczestnik oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z poniższą klauzulą informacyjną i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach, przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu;

2) Prezydent Miasta Katowice wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

a) pod adresem poczty elektronicznej iod@katowice.eu,

b) pisemnie na adres siedziby Administratora.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, tj. w związku z art. 6 ust. 1 lit a RODO w celu  organizacji szkolenia dotyczącego postępowania z pacjentami po przejściu choroby Covid-19.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie dłużej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

6) Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

7) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepis RODO zgodnie z art. 77 na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8)  Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć drogą, którą została wyrażona.

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zapisania się na szkoleniu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w szkoleniu.

10) Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.