Katowice - portal miejski mojeKatowice.pl

Wiadomości z Katowic

Śląskie. Inwestujemy w talenty. Najlepsi uczniowie z regionu otrzymali stypendia

  • Dodano: 2019-04-18 09:30

Najlepsi uczniowie z regionu otrzymali stypendia w ramach programu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – IV edycja”.

W uroczystej gali wręczenia stypendiów uczestniczyli przedstawiciele władz województwa: marszałek Jakub Chełstowski i członkowie Zarządu, Izabela Domogała i Michał Woś.

Młodzi ludzie są naszą największą inwestycją. Wspieranie ich pasji i docenienie ciężkiej pracy ma ogromne znaczenie dla nich, ich opiekunów, ale również dla rozwoju województwa. Mam nadzieję, że zechcą kontynuować naukę w naszych uczelniach, a po jej zakończeniu zostaną w województwie śląskim i wykorzystają swoją wiedzę i potencjał, by rozwijać swoje kariery i cały region – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

„Śląskie. Inwestujemy w talenty” to projekt samorządu województwa, realizowany przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa i budżetu województwa. W ramach projektu uczniom i uczennicom przyznawane zostaną stypendia w wysokości 5 tys. zł na okres roku szkolnego. Uczniowie, w trakcie pobierania stypendium, podlegają opiece dydaktycznej nauczyciela, pedagoga lub doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole, do której uczęszczają. Celem tej opieki jest wsparcie ucznia w wykorzystaniu przyznanego stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie jego osiągnięć.

Projekt jest realizowany w edycjach i obejmuje okres danego roku szkolnego

W dotychczasowych trzech edycjach projektu wsparciem zostało objętych 1708 uczniów, a całkowita wartość stypendiów zamknęła się w kwocie 13,2 mln zł. W IV edycji pula środków to ponad 5 mln zł, a liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych to 634 osoby. Podczas oceniania wniosków o przyznanie stypendium brane pod uwagę są nie tylko średnie ocen z przedmiotów kierunkowych (matematyka, język obcy i przedmiot wybrany przez ucznia) i średnia ze wszystkich przedmiotów, ale także udział w konkursach i olimpiadach, wielodzietność rodziny oraz niepełnosprawność ucznia. Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów wszystkich stypendystów czwartej edycji to 5,5.

Uczniowie najczęściej przeznaczają uzyskane środki na zakup pomocy naukowych: komputerów, podręczników, oprogramowania i udział w zajęciach dodatkowych m.in. kursach i obozach językowych, korepetycjach.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.