Wiadomości z Katowic

5000 zł na fotowoltaikę w programie Mój Prąd

  • Dodano: 2019-09-26 15:45

30 sierp­nia 2019 wystar­to­wał rzą­dowy pro­gram „Mój Prąd”, mający na celu dofi­nan­so­wa­nie insta­la­cji foto­wol­ta­nicz­nych. Zapla­no­wana na lata 2019-2025 ini­cja­tywa to drugi po „Czy­stym Powie­trzu” pro­gram Mini­ster­stwa Śro­do­wi­ska i Ener­gii, mający pomóc zre­ali­zo­wać zobo­wią­za­nia kli­ma­tyczne zgod­nie z wytycz­nymi Unii Euro­pej­skiej.

Kto sko­rzy­sta z dota­cji?

Pro­gram skie­ro­wany został do gospo­darstw domo­wych, któ­rych wła­ści­ciele doko­nają zakupu i mon­tażu paneli foto­wol­ta­nicz­nych. Zgod­nie z jego zało­że­niem bene­fi­cjen­tami zostać mogą wyłącz­nie osoby fizyczne, wytwa­rza­jące ener­gię elek­tryczną na wła­sne potrzeby i które dotych­czas nie otrzy­mały innego dofi­nan­so­wa­nia do tego typu insta­la­cji. Rzą­dową dota­cją zre­fun­do­wany może zostać zakup jedy­nie nowych urzą­dzeń, czyli takich które wypro­du­ko­wane zostały mak­sy­mal­nie rok przed ich insta­la­cją.

Wyso­kość dofi­nan­so­wa­nia.

Z budżetu Skarbu Pań­stwa na reali­za­cję pro­gramu „Mój Prąd” prze­zna­czona została kwota 1 mld zło­tych. Przy czym jed­no­ra­zowe dofi­nan­so­wa­nie wyno­sić będzie 50 % war­to­ści inwe­sty­cji i kwo­towo nie będzie mogło prze­kro­czyć progu 5 tys. zł. W koszty te wli­czone będą zarówno same panele, jak i inwer­tery, oka­blo­wa­nie oraz usługa mon­ta­żowa. Przyj­mu­jąc sza­cun­kowe zało­że­nie, że prze­cięt­nie inwe­sty­cja taka powinna zamknąć się w kwo­cie oscy­lu­ją­cej w gra­ni­cach 10 tys. zło­tych, łatwo zauwa­żyć, że z cało­ści dofi­nan­so­wa­nia będzie mógł sko­rzy­stać nie­malże każdy speł­nia­jący warunki bene­fi­cjent. Środki z pro­gramu wypła­cane będą po pozy­tyw­nym roz­pa­trze­niu wnio­sku i zawar­ciu umowy o dofi­nan­so­wa­niu.

Jak zło­żyć wnio­sek?

Zgod­nie z regu­la­mi­nem pro­gramu wnio­ski w for­mie papie­ro­wej na sto­sow­nym for­mu­la­rzu, obli­ga­to­ryj­nie, wła­sno­ręcz­nie pod­pi­sane można skła­dać oso­bi­ście w pla­cówce Naro­do­wego Fun­du­szu Och­rony Śro­do­wi­ska i Gospo­darki Wod­nej, bądź prze­słać za pośred­nic­twem poczty tra­dy­cyj­nej lub korzy­sta­jąc z usług firmy kurier­skiej.

Skła­dany wnio­sek może doty­czyć wyłącz­nie takiej insta­la­cji, któ­rej roz­po­czę­cie nie nastą­piło wcze­śniej niż data ogło­sze­nia naboru, a która została uznana za zakoń­czoną w momen­cie skła­da­nia wnio­sku. Zgod­nie z zało­że­niem pro­gramu insta­la­cja zosta­nie uznana za zakoń­czoną, kiedy:

  • opła­cono i zainstalowano instalację fotowoltaiczną,
  • pod­pi­sano dwu­kie­run­kową umowę z dys­try­bu­to­rem ener­gii,
  • zain­sta­lo­wano licz­nik dwu­kie­run­kowy.

Do wnio­sku bene­fi­cjent zobo­wią­zany będzie załą­czyć:

  • kopię fak­tury za zakup i mon­taż insta­la­cji, opa­trzoną adno­ta­cją „Zgło­szono do Pro­gramu prio­ry­te­to­wego Mój Prąd",
  • dowód zapłaty fak­tury lub oświad­cze­nie o doko­na­niu zapłaty,
  • doku­men­ta­cję potwier­dza­jącą insta­la­cję licz­nika dwu­kie­run­ko­wego w postaci zaświad­cze­nia Ope­ra­tora Sieci Dystry­bu­cyj­nej wraz z danymi iden­ty­fi­ka­cyj­nymi kon­kret­nej umowy kom­plek­so­wej,
  • pod­pi­saną klau­zulę infor­ma­cyjną dla wnio­sko­daw­ców.

Wzory wszyst­kich doku­men­tów zostaną opu­bli­ko­wane wraz z ogło­sze­niem naboru na stro­nach NFOŚiGW. Tam też dostępny będzie pełen regu­la­min pro­gramu „Mój Prąd”.

Ter­miny na skła­da­nie wnio­sku wska­zane zostaną w ogło­sze­niu o nabo­rze. O zacho­wa­niu ter­minu decy­do­wać będzie data jego zło­że­nia.

Zło­żone wnio­ski pod­le­gać będą oce­nie. Niespełnienie któ­re­go­kol­wiek z kry­te­riów okre­ślo­nych w pro­gramie skut­ko­wać będzie odrzu­ce­niem wnio­sku. O przy­ję­ciu bądź odrzu­ce­niu wnio­sku wnio­sko­dawca poin­for­mo­wany zosta­nie mailowo. Infor­ma­cja taka dostar­czona zosta­nie na adres e-mail wska­zany przez bene­fi­cjenta we wnio­sku.

Dofi­nan­so­wa­nia przy­zna­wane będą według kolej­no­ści zgło­szeń, aż do wyczer­pa­nia limitu 1 mld zło­tych.

Artykuł przygotowała firma Columbus Energy

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.