Wiadomości z Katowic

Dotacje unijne w województwie śląskim

  • Dodano: 2017-05-22 14:00, aktualizacja: 2017-05-24 12:57

W przyjętym na lata 2014 – 2020 Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego, czyli dokumencie określającym działania samorządu na rzecz rozwoju regionu, ogromny nacisk położono na nowoczesną gospodarkę, czyniąc ją pierwszym spośród 13 priorytetów. Jednym z głównych celów jest zachęcenie przedsiębiorców do opracowywania i wprowadzania innowacji technologicznych, w czym pomóc mają dotacje finansowe.

W ostatnich dniach kwietnia br. rozpoczął się nabór wniosków w ramach działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”. Kto może ubiegać się o dofinansowanie? Jakie wymagania należy spełnić, by je uzyskać? Odpowiedzi na te oraz inne pytania znajdą Państwo w tym tekście oraz na stronach firm i instytucji pomagających pozyskać wsparcie z unijnych środków – np. rposlaskie.pl.

Informacje podstawowe

Program opracowany został z myślą o wsparciu mikro- małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, które działają na obszarze województwa śląskiego. Czas składania wniosków to okres od 28 kwietnia do 22 czerwca 2017 r.

Na wsparcie realizacji projektów przeznaczono 293 022 210 PLN, a minimalna dopłata wynosi 200 000 PLN.

Rodzaje projektów, w ramach których można ubiegać się o wsparcie

Organizatorzy dopuszczają do udziału w programie 2 typy projektów:

I. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw;
II. Wsparcie prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach.

W przypadku każdego z nich istnieją oczywiście pewne warunki, które należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie. I tak typ I wymaga przedstawienia planu badań trwających co najmniej przez okres realizacji projektu. Z kolei uzyskanie wsparcia dla typu II wiążę się z koniecznością zrealizowania 3 warunków. Projekt musi być zgodny ze specjalizacjami inteligentnymi (m. in. medycyna, energetyka, teleinformatyka), a wyniki przeprowadzonych w jego ramach prac muszą zostać wykorzystane w gospodarce najpóźniej do 3 lat od jego zakończenia, a także wprowadzone w życie dzięki technologii zgodnej z profilem przedsiębiorstwa.

Najważniejsze zasady

Przedsiębiorstwo może złożyć 2 wnioski o dofinansowanie, po jednym dla każdego typu projektów. Co ważne, łączenie typów projektów w obrębie jednego wniosku nie jest dozwolone.

Należy pamiętać również o tym, że uzyskanie wsparcia w obrębie I typu projektów możliwe jest tylko wtedy, gdy wnioskodawca wykaże, iż przedsięwzięcie jest inwestycją początkową. Co oznacza to w praktyce? Przez pojęcie inwestycji początkowej rozumie się: utworzenie nowego zakładu, zwiększenie wydolności produkcyjnej zakładu już istniejącego, zasadniczą zmianę systemu produkcji w zakładzie (a więc np. wprowadzenie innowacyjnych udogodnień) oraz dywersyfikację produkcji (wprowadzenie niewytwarzanych uprzednio produktów).

Projekty unijne
Na co można przeznaczyć środki z dofinansowania?

To z pewnością jedno z najważniejszych pytań. W zakresie realizacji projektów I typu ustawodawca przewidział 2 możliwości — zakup nowych środków trwałych oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych.

Przez pierwsze pojęcie rozumieć można nabycie maszyn i urządzeń tworzących infrastrukturę badawczo-rozwojową, specjalistycznej aparatury badawczej oraz niezbędnego do prowadzenia badań oprzyrządowania. Warto pamiętać, że w te transakcję włączają się również instalacja, montaż i przystosowanie zakupionego sprzętu, a także szkolenia personelu (jeśli są uwzględnione w wartości początkowej sprzętu).

Co ważne, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą przeznaczyć uzyskane środki na zakup używanych maszyn i przyrządów. Przez drugie pojęcie rozumie się nabycie odpowiedniego oprogramowania oraz licencji na jego używanie.

W zakresie projektów II typu kosztami kwalifikowalnymi są: wynagrodzenia pracowników badawczych oraz technicznych (wypłacane przez okres trwania projektu), koszty aparatury i sprzętu (jedynie za czas jej użytkowania w procesie realizacji przedsięwzięcia), opłaty wynikające z eksploatacji budynków (w czasie ich wykorzystania związanego z celami projektów), koszty badań przeprowadzanych przez organizacje zewnętrzne, koszty dodatkowe, bez których realizacja projektu byłaby niemożliwa (np. dostawy itp.) oraz opłaty związane z procedurą patentową.

Warto wykorzystać tę szansę

Pozyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej może być impulsem do rozwoju dla każdego przedsiębiorstwa, do czego na pewno przyczyni się wprowadzenie innowacyjnych, opartych na nowoczesnej technologii rozwiązań. To również okazja do stworzenia nowych miejsc pracy i dotarcia do szerszego grona odbiorców oraz partnerów biznesowych. Warto więc skorzystać z tej szansy, tym bardziej, że można liczyć na wsparcie profesjonalnych, wyspecjalizowanych agencji, które zapewniają pomoc w każdym etapie procedury wnioskowania o środki finansowe dla firm i przedsiębiorstw.

Następna informacja

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.