Wiadomości z Katowic

Jak wnieść odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej?

  • Dodano: 2024-06-06 16:45, aktualizacja: 2024-06-07 22:10

Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) jest jednym z głównych środków ochrony prawnej dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Procedura ta pozwala wykonawcom oraz innym podmiotom, które mają interes w uzyskaniu zamówienia, na zaskarżenie działań zamawiającego, które uważają za niezgodne z przepisami prawa. W niniejszym artykule przyjrzymy się funkcjom KIO, zasadom składania odwołań oraz procedurze ich rozpatrywania.

Rola Krajowej Izby Odwoławczej

Krajowa Izba Odwoławcza to państwowy organ powołany do rozpatrywania odwołań w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Do kompetencji KIO należy m.in. uchylanie zakazów zawarcia umowy do czasu ogłoszenia wyroku, podejmowanie uchwał w sprawie zastrzeżeń do wyników kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz orzekanie w sprawach odwołań. Członkowie KIO są niezawiśli i kierują się wyłącznie obowiązującym prawem, co zapewnia bezstronność i rzetelność postępowania.

Prawo wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje wykonawcom, uczestnikom konkursu oraz innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia i mogły ponieść szkodę w wyniku naruszenia przepisów przez zamawiającego. Odwołanie można wnieść na niemal każdą czynność zamawiającego: sposób sformułowania warunków udziału, opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji umowy, kryteria oceny ofert, odrzucenie oferty czy unieważnienie postępowania.

Odwołanie jest środkiem do kwestionowania decyzji zamawiającego, nie zaś działań innych wykonawców. Przykładowo można zaskarżyć brak odrzucenia oferty konkurencyjnej, ale nie samo jej złożenie.

Jak składać odwołanie?

Aby wnieść odwołanie do KIO, należy je złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym. Odwołanie kieruje się bezpośrednio do Prezesa KIO. Ważne jest dotrzymanie terminu – odwołanie musi być dostarczone najpóźniej ostatniego dnia terminu - wysyłka pocztą nie jest równoznaczna z jego wniesieniem na czas.

Wykonawca musi także przekazać kopię odwołania zamawiającemu w terminie przewidzianym dla jego złożenia. Nieprzekazanie kopii zamawiającemu lub przekazanie jej po upływie terminu skutkuje odrzuceniem odwołania przez KIO.

Odwołanie podlega rozpoznaniu przez KIO tylko wtedy, gdy nie zawiera braków formalnych i uiszczono stosowny wpis. Terminy na wniesienie odwołań szczegółowo regulują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Ich długość zależy od tego, jakiej czynności dotyczy skarga wykonawcy. Na przykład termin na wniesienie skargi biegnie od dnia przesłania informacji o danej czynności przez zamawiającego albo publikacji ogłoszenia o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Rozpatrywanie sprawy przez KIO

Postępowanie przed KIO dzieli się na dwie fazy - posiedzenie oraz rozprawę. Podczas posiedzenia sprawdzane są kwestie formalne związane z uczestnictwem stron w sprawie, takie jak upoważnienia osób reprezentujących wykonawcę. Jeśli stwierdzone zostaną braki formalne, skarga może zostać już wtedy oddalona.

Jeśli skarga przejdzie pomyślnie fazę posiedzenia, następuje rozprawa merytoryczna. Strony mogą przedstawiać swoje stanowiska i dowody. Analizowana jest zasadność zarzutów podniesionych w skardze.

Orzeczenia i dalsze kroki prawne

Po zakończeniu rozprawy Krajowa Izba Odwoławcza wydaje wyrok, który może mieć różny charakter - może nakazać zamawiającemu wykonanie lub powtórzenie określonych czynności, unieważnić umowę lub inne działania zamawiającego, nałożyć karę finansową albo orzec o skróceniu czasu obowiązywania umowy, jeśli utrzymanie jej w mocy leży w ważnym interesie publicznym.

Na wyrok oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, za pośrednictwem Prezesa KIO. Wniesienie skargi wymaga przesłania jej odpisu przeciwnikowi skargi.

Prawo zamówień publicznych oraz procedura odwołania do KIO stanowią skomplikowany, ale nieodzowny element systemu prawnego, mający na celu zapewnienie równości szans i transparentności w sektorze zamówień publicznych. Skuteczna realizacja prawa do odwołania przed KIO wymaga znajomości przepisów, a także doświadczenia w ich praktycznym stosowaniu - jest to często możliwe dzięki wsparciu wyspecjalizowanych kancelarii prawnych.

Jarzyński Brzeziński Partners - Odwołanie do KIO 
ul. Jugosłowiańska 15b/40, 
03-984 Warszawa
Telefon: 503 342 502 
Email: kancelaria@jbp-law.pl
https://jbp-law.pl/kio/

Informacje zawarte w artykule mają charakter ogólny i nie stanowią porady prawnej. W celu uzyskania profesjonalnej pomocy prawnej, skontaktuj się bezpośrednio z prawnikiem.

Sylwia MachowskaSylwia Machowska
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeKatowice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.