Wiadomości z Katowic

Postępowanie sanacyjne - czy chroni majątek dłużnika przed upadłością?

  • Dodano: 2022-04-05 08:15, aktualizacja: 2022-04-06 11:49

Postępowanie sanacyjne jest jedną z form postępowania restrukturyzacyjnego. Jego zasadniczym celem jest ochrona przedsiębiorstwa dłużnika przy jednoczesnym umożliwieniu mu spłaty zobowiązań względem swoich wierzycieli. Czy postępowania sanacyjne skutecznie chroni majątek dłużnika i czy pozwala uniknąć ogłoszenia upadłości?

Postępowanie sanacyjne

Postępowanie sanacyjne określane jest także jako postępowanie naprawcze. Poprzez zastosowanie odpowiednich narzędzi sąd umożliwia dłużnikowi dalsze prowadzenie działalności gospodarczej bez ryzyka ogłoszenia przez niego upadłości. Działania restrukturyzacyjne są w takim przypadku bardzo zróżnicowane i zależą przede wszystkim od wysokości zadłużenia danego przedsiębiorstwa oraz branży, w której działa dłużnik. Przykładowo sąd może nakazać zmianę organizacji pracy, redukcję etatów, zmianę zakresu lub formy wykonywanej działalności lub częściowe jej ograniczenie.

Postępowanie sanacyjne różni się od postępowania upadłościowego tym, że nie dochodzi w nim do zakończenia działalności gospodarczej. Możemy zatem mówić, że jest ono szansą dla dłużnika, ponieważ nie musi obawiać się zamknięcia swojej firmy. Widmo upadłości jest więc znacząco oddalone, choć w niektórych przypadkach nie można wykluczyć, że działania sanacyjne nie odniosą pożądanego skutku i firmę trzeba będzie niestety zamknąć. Kluczowym elementem każdego postępowania sanacyjnego jest ochrona majątku dłużnika, tak aby mógł on dalej prowadzić swoją działalność.

Ochrona majątku dłużnika przed upadłością

Postępowanie sanacyjne charakteryzuje się tym, że zabezpiecza majątek dłużnika przez czynnościami egzekucyjnymi (prowadzonymi przez sąd lub komornika). Bardzo często wierzyciele przedsiębiorcy nie chcąc tracić czasu na odzyskanie swojej należności decydują się na założenie sprawy sądowej lub komorniczej celem przymusowego wyegzekwowania zaległości. W przypadku dużej liczby wierzycieli lub sporego zobowiązania, podjęcie takich czynności może oznaczać dla dłużnika koniec jego działalności. Komornik dokonując zajęcia majątku przedsiębiorcy nie patrzy, czy wpłynie to negatywnie na zdolność prowadzenia działalności. Aby uchronić się przed taką ewentualnością, dłużnik powinien zawnioskować o wszczęcie postępowania sanacyjnego do właściwego sądu gospodarczego (jest to sąd okręgowy właściwy ze względu na miejsce siedziby firmy).

Postępowanie sanacyjne zawiesza postępowanie egzekucyjne wytoczone przeciwko dłużnikowi. Zgodnie z treścią art. 312 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej wszczęte przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania. Na wniosek dłużnika lub zarządcy sędzia-komisarz postanowieniem stwierdza zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Postanowienie doręcza się również organowi egzekucyjnemu.

Sędzia-komisarz na wniosek dłużnika lub zarządcy może uchylić zajęcie dokonane przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym skierowanym do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej, jeżeli jest to konieczne dla dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa. Sumy uzyskane w zawieszonym postępowaniu egzekucyjnym, a jeszcze niewydane, przelewa się do masy sanacyjnej niezwłocznie po wydaniu postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego.

Skierowanie egzekucji do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia na tym majątku jest niedopuszczalne po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego. W odniesieniu do roszczeń, co do których jest niedopuszczalne wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia, z dniem otwarcia postępowania sanacyjnego bieg przedawnienia roszczenia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu przez czas trwania postępowania sanacyjnego.

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego oznacza, iż organ egzekucyjny sumy uzyskane w zawieszonym postępowaniu przekazuje z urzędu do masy sanacyjnej (na rachunek dłużnika). Przekazanie dotyczy całych sum uzyskanych bez prawa dokonywania przez organ egzekucyjny jakichkolwiek potrąceń. W szczególności niedopuszczalne jest postanowienie komornika o ustaleniu własnego wynagrodzenia i potrąceniu go z wyegzekwowanej lub zabezpieczonej kwoty. Wierzyciele, którzy prowadzili egzekucję, będą zaspokojeni według przepisów ustawy, co oznacza, że nie spotkają ich żadne przywileje w związku z tym, iż byli bardziej przewidujący i zapobiegliwi od pozostałych wierzycieli dłużnika. Jak każdy wierzyciel zostaną ujęci w spisie wierzytelności przez zarządcę, a następnie objęci układem.

Źródło: https://www.inlegis.pl/

Sylwia MachowskaSylwia Machowska
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeKatowice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.