Katowice - portal miejski mojeKatowice.pl

Wiadomości z Katowic

Przychody z innych źródeł w PIT-36 2019 - co wchodzi w ich skład, jak je rozliczyć?

 • Dodano: 2019-04-24 08:45, aktualizacja: 2019-04-24 09:28

Istnieje wiele rodzajów przychodów, których nie da się zakwalifikować do popularnych kategorii. To, że ustawa nie wymienia ich wprost, nie znaczy jednak, że można pominąć je w rocznym zeznaniu podatkowym. Podpowiadamy, jak prawidłowo je rozliczyć w PIT-36 2019.

Przychody rozliczane w PIT-36 za 2018


Przepisy podatkowe jasno precyzują, kto rozlicza się na formularzu PIT-36. Przeznaczony jest on dla  osób, które prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, a także dla podatników, którzy korzystają z kredytu podatkowego, doliczają dochody małoletnich dzieci, odliczają straty z lat ubiegłych, dokonują doliczenia na podst. art. 44 ust. 7f ustawy oraz wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29,30 i 30a ustawy.

Oprócz wymienionych, w PIT-36 za 2018 rozlicza się przychody:

 • z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów podobnego charakteru, które opodatkowano na zasadach ogólnych,

 • z odpłatnego zbycia rzeczy, określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy, jeżeli zbycie nastąpiło przed upływem pół roku od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie,

 • z tytułu których podatnicy byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek,

 • ze źródeł przychodów położonych za granicą.

W PIT-36 należy rozliczyć również przychody z innych źródeł, które są opodatkowane na ogólnych zasadach z zastosowaniem skali podatkowej, i od których ani podatnik, ani płatnik nie odprowadzali zaliczek w trakcie roku podatkowego. To częste zaskoczenie dla podatników, którzy przyzwyczaili się do myśli, że PIT-36 przeznaczony jest przede wszystkim dla przedsiębiorców. Wystarczy jednak, że osoba zatrudniona w oparciu o umowę o pracę osiąga też przychody z innych źródeł, by zamiast formularza PIT-37 musiała złożyć PIT-36.


Rodzaje przychodów z innych źródeł


Wydana przez Ministerstwo Finansów broszura informacyjna do zeznania PIT-36 zaleca, by wiersz ‘inne źródła’ wypełniły te osoby, które uzyskały następujące rodzaje przychodów:

 • przychody z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną (przedmiotem działalności takich spółdzielni jest m.in. prowadzenie wspólnego gospodarstwa rolnego i działania na rzecz gospodarstw członków spółdzielni);
   

 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (wypłacane nie przez zakład pracy, a ZUS);
   

 • należności za pracę tymczasowo aresztowanych oraz skazanych;
   

 • świadczenia wypłacane z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (m.in. zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia integracyjne, dodatki aktywizacyjne, dofinansowania, odprawy i ekwiwalenty);
   

 • stypendia (na kwotę wyższą niż 3 800 zł);
   

 • świadczenia integracyjne i motywacyjną premię integracyjną, przyznaną na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym;
   

 • należności wynikające z umowy aktywizacyjnej (związane z zatrudnianiem niań i opiekunek do dziecka);
   

 • świadczenia pieniężne wypłacane z tytułu odbywania praktyk absolwenckich (na podstawie umowy o praktykę absolwencką, która nie jest ani umową zlecenie, ani umową o pracę);
   

 • emerytury i renty z zagranicy (jeśli są one opodatkowane tylko w Polsce, nie podwójnie, w celu ich rozliczenia wystarczy wypełnić sam PIT-36 bez załącznika PIT/ZG);
   

 • przychody wpisane na druku PIT-11 lub PIT-8C(8), z wypełnioną częścią „Informacja o wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy” (ustęp ten wymienia:  kwoty wypłacone po śmierci członka OFE  wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z IKZE oraz wypłaty z IKZE, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12–14 i art. 17.);
   

 • przychody z działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie wyrobu wina (przy czym mowa tu o przychodach należnych, choćby nie zostały faktycznie otrzymane). Dotyczy producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku podatkowego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2018 r. poz. 1159, z późniejszymi zmianami.). U podatników opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług;
   

 • przychody ze źródeł, od których nie odprowadzono zaliczek na podatek w ciągu roku (nie zrobił tego ani płatnik, ani podatnik);
   

 • przychody wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy, opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej, ale niezakwalifikowane do źródeł wymienionych w wierszach od 1 do 9;
   

 • przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, o których mowa w art. 20 ust. 1c ustawy (z wyjątkiem przychodów zwolnionych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 71a ustawy).

W polu ‘inne źródła’ w PIT-36 należy też wykazać:

 • kwoty uprzednio odliczone od dochodu z tytułu wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe lub budownictwo wielorodzinne na wynajem, do których utracono prawo (utrata takiego prawa może nastąpić np. w związku z otrzymaniem zwrotu wcześniej odliczonych wydatków lub z powodu zdarzeń wymienionych w art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw);
   

 • kwoty uprzednio odliczone od dochodu albo podstawy opodatkowania w związku z otrzymaniem w trakcie roku podatkowego zwrotu odliczonych kwot (w całości lub części, dotyczy m.in. darowizn, składek na ubezpieczenia społeczne) – należy doliczyć je do dochodu.

 

Inne źródła przychodów w PIT-36 za 2018


Miejsce na wpisanie przychodów z innych źródeł znajduje się  w części C formularza PIT-36, pod nazwą „dochody/straty ze źródeł przychodów”, dokładniej w punkcie 10  - „inne źródła, niewymienione w wierszach od 1 do 9”. Pole takie znajduje się również w części, gdzie można podać dochody i straty małżonka.

>>> Rozlicz PIT-36 2019 już dziś! Pobierz Program PIT Pro / Wypełnij PIT Online / Rozlicz PIT prze telefon w 5 minut! <<<

Źródło: Portal podatkowy Podatnik.Info oferujący Darmowy Program PIT Pro 2018/2019

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.