Wiadomości z Katowic

Konkurs - Nagroda im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej

  • Dodano: 2018-12-13 08:45, aktualizacja: 2018-12-13 08:52

Prezydent Miasta Katowice ogłasza konkurs na doroczną  Nagrodę im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej" za szczególne zaangażowanie na rzecz mieszkańców miasta Katowice

Nagroda im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej jest przyznawana na podstawie Zarządzenia nr 55/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 11 grudnia 2018r.

NAGRODA MOŻE BYĆ PRZYZNANA:

  • osobom fizycznym,
  • osobom prawnym oraz jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej lub członkom organizacji wymienionych w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r.,  poz. 450 z późn. zm.),
  • które wykazały się szczególnym zaangażowaniem w działalności społecznej na rzecz mieszkańców Miasta Katowice.

WNIOSKI O PRZYZNANIE NAGRODY MOGĄ ZGŁASZAĆ:

  • organizacje pozarządowe oraz członkowie organizacji wymienionych w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także oraz jednostki miejskie – wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia,
  • mieszkańcy Katowic - jeżeli kandydatura zostanie poparta 30 głosami mieszkańców Katowic, z zastrzeżeniem, że dana grupa mieszkańców może zgłosić tylko jedną kandydaturę - wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

NAGRODĘ STANOWI STATUETKA I DYPLOM
 

TERMIN i MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU:
Wniosek o przyznanie Nagrody, wypełniony na formularzu stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 1 lub 2 do niniejszego ogłoszenia, należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Katowice, Rynek 1 lub przesłać na adres: Wydział Polityki Społecznej, Urząd Miasta Katowice, Rynek 1, 40-003 Katowice, w terminie do 14 stycznia 2019 r.
WRĘCZENIE NAGRODY: 5 lutego 2019 r. podczas spotkania Prezydenta Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi.

Laureat zostanie powiadomiony pisemnie o wynikach konkursu oraz terminie wręczenia nagrody.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej  www.katowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnioski złożone po terminie zostaną zwrócone wnioskodawcy bez rozpatrywania.


Załączniki do ogłoszenia:

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.