Katowice - portal miejski mojeKatowice.pl

Wiadomości z Katowic

Miliony złotych na staże i konkursy

  • Dodano: 2019-01-09 10:00

Główny cel: dostosowanie kształcenia w szkolnictwie zawodowym do potrzeb rynku pracy

Podpisano porozumienie o współpracy w zakresie wspólnego opracowania wniosku o dofinansowanie projektu regionalnego na lata 2019-2022 pod roboczą nazwą "Śląskie. Techno-Staże" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów.

Dokument podpisali: marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski oraz przedstawiciele Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA, Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Problem dostosowania programu nauczania do wymogów rynku pracy jest mi dobrze znany. Jeszcze jako młody człowiek, w 2000 r. pracowałem na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i jednocześnie studiowałem. Ten projekt, który zaczynamy realizować wraz z naszymi partnerami, to właśnie odpowiedź na zapotrzebowania pracodawców. Wiemy, że z rękami do pracy jest w naszym kraju coraz trudniej. To duży problem dla gospodarki, któremu trzeba przeciwdziałać. A nie ma na to lepszych sposobów niż właśnie takie projekty – stwierdził tuż przed podpisaniem porozumienia marszałek Jakub Chełstowski.

Celem projektu jest lepsze dostosowanie ofert edukacyjnych szkół o profilu zawodowym z regionu do kluczowych potrzeb gospodarki, poprzez wypracowanie i budowanie trwałych mechanizmów i sieci współpracy szkół z pracodawcami oraz zwiększenie dostępu uczniów do staży i praktyk zawodowych w województwie śląskim do 2022 roku.

Efektem realizacji projektu będzie wypracowanie i wdrożenie mechanizmów współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorców i obszarem szkolnictwa zawodowego, dotyczących zawodów i specjalizacji adekwatnych do oczekiwań uczniów i potrzeb pracodawców, które będą realną odpowiedzią na zdiagnozowane bariery.

Projekt ma być realizowany przez trzy lata (2019-2022). Jego budżet wynosi 20 mln zł.

Z projektu skorzystać mogą:

• uczniowie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe,

• młodociani pracownicy,

• szkoły ponadgimnazjalne (ponadpodstawowe) i placówki prowadzące kształcenie zawodowe,

• szkoły specjalne przysposabiające do pracy, • pracodawcy/przedsiębiorcy/rzemieślnicy oraz ich zrzeszenia i stowarzyszenia,

• nauczyciele zawodu i pracownicy pedagogiczni szkół ponadgimnazjalnych i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, instruktorzy praktycznej nauki zawodu,

• uczniowie ze specjalnymi potrzebami, • doradcy zawodowi i brokerzy edukacyjni, • rodzice i opiekunowie prawni dzieci w wieku szkolnym,

• jednostki samorządu terytorialnego oraz inne organy prowadzące szkoły zawodowe,

• partnerzy społeczno-gospodarczy.

Dofinansowanie można pozyskać na:

• organizację staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe (technika oraz szkoły branżowe) w ramach zawieranych porozumień/współpracy pomiędzy partnerami oraz szkołami/organami prowadzącymi,

• organizację dodatkowych kursów, szkoleń, zajęć dla uczniów,

• organizację staży i kursów dla nauczycieli zawodu,

• organizację szkoleń dla dyrektorów szkół/nauczycieli/managerów zawodu/doradców zawodowych mających na celu pobudzanie i rozwijanie inicjatywności oraz kompetencji w zakresie nawiązywania i rozwijania współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem przedsiębiorców,

• zbudowanie sieci współpracy (partnerstw lokalnych pracodawców oraz szkół zawodowych),

• współpracę przy przeprowadzeniu działań świadomościowych skierowanych do mieszkańców z terenu województwa śląskiego w zakresie dostosowywania oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz •

powołanie Śląskiej Rady Edukacji Zawodowej – diagnoza i doradztwo dla szkół przy zastosowaniu Foresight.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.