Wiadomości z Katowic

Nagrody Prezydenta Miasta Katowice

 • Dodano: 2020-12-11 09:00

Prezydent Miasta Katowice zaprasza do składania wniosków o przyznanie Nagród za działalność społeczną i charytatywną.

Nagroda im. Józefa Kocurka w dziedzinie działalności społecznej przyznawana jest przez Prezydenta Miasta Katowice na podstawie regulaminu przyjętego Zarządzeniem nr 558/2019 z dnia 25 września 2019 roku za szczególne zaangażowanie na rzecz mieszkańców miasta Katowice, bez względu na obszar działania i rodzaje podejmowanych aktywności.

Nagroda, której patronuje śp. Józef Kocurek, jest wyjątkowym wyróżnieniem. Uzmysławia jaką wartością jest zaangażowanie w sprawy społeczne, chęć niesienia pomocy ludziom i czynienia otaczającego świata bardziej przyjaznym i piękniejszym.

NAGRODA MOŻE BYĆ PRZYZNANA:

 1. osobom prawnym,
 2. osobom fizycznym,
 3. jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej lub członkom organizacji wymienionych w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

WNIOSKI O PRZYZNANIE NAGRODY MOGĄ ZGŁASZAĆ:

 1. mieszkańcy Katowic - jeżeli kandydatura zostanie poparta 30 głosami mieszkańców z tym, że dana grupa mieszkańców może zgłosić jedną kandydaturę,

 2. organizacje pozarządowe oraz członkowie organizacji wymienionych w art. 3 ustawy oraz jednostki miejskie.

W ramach Nagrody przyznaje się nagrodę główną i wyróżnienia.

NAGRODĘ GŁÓWNĄ STANOWI STATUETKA I DYPLOM.

TERMIN i SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU:

 1. Wniosek o przyznanie Nagrody należy złożyć na obowiązującym formularzu stanowiącym odpowiednio załącznik nr 1 lub 2 do regulaminu konkursu (Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice nr 558/2019 z dnia 25.09.2019 r.).

 2. Formularz wniosku wraz z załącznikami należy złożyć w:

 • kancelarii Urzędu Miasta Katowice lub
 • przesłać na adres Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, 40-003 lub
 • drogą elektroniczną na adres ps@katowice.eu jako skan dokumentów

w terminie do 15 stycznia 2021 r.

Wnioski złożone po terminie zostaną zwrócone wnioskodawcy bez rozpatrywania.

WRĘCZENIE NAGRODY:

Laureat zostanie powiadomiony pisemnie o wynikach konkursu oraz terminie i miejscu wręczenia nagrody.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.katowice.eu

Wzory formularzy:


Nagroda Prezydenta Miasta Katowice za działalność charytatywną przyznawana jest osobom fizycznym lub organizacjom pozarządowym, które w sposób widoczny prowadziły działalność na rzecz mieszkańców miasta Katowice w co najmniej jednej z poniższych sfer wymienionych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. w zakresie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 3. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
 4. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 5. działalności charytatywnej;
 6. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 7. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 8. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

NAGRODA MOŻE BYĆ PRZYZNANA:

 1. osobom fizycznym,
 2. jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej lub członkom organizacji wymienionych w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

WNIOSKI O PRZYZNANIE NAGRODY MOGĄ ZGŁASZAĆ:

 1. organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki miejskie
 2. mieszkańcy Katowic – jeżeli kandydatura zostanie poparta 30 głosami mieszkańców Katowic, z zastrzeżeniem, że dana grupa mieszkańców może zgłosić tylko jedną kandydaturę.

W ramach Nagrody przyznaje się nagrodę główną i wyróżnienia.

NAGRODĘ GŁÓWNĄ STANOWI STATUETKA I DYPLOM.

TERMIN i SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU:

 1. Wniosek o przyznanie Nagrody należy złożyć na obowiązującym formularzu stanowiącym odpowiednio załącznik nr 1 lub 2 do regulaminu konkursu (Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice nr 558/2019 z dnia 25.09.2019 r.).
 2. Formularz wniosku wraz z załącznikami należy złożyć w:
 • kancelarii Urzędu Miasta Katowice lub
 • przesłać na adres Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, 40-003 lub
 • drogą elektroniczną na adres ps@katowice.eu jako skan dokumentów

w terminie do 15 stycznia 2021 r.

Wnioski złożone po terminie zostaną zwrócone wnioskodawcy bez rozpatrywania.

WRĘCZENIE NAGRODY:

Laureat zostanie powiadomiony pisemnie o wynikach konkursu oraz terminie i miejscu wręczenia nagrody.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.katowice.eu

Wzory formularzy:

 1. Wzór wniosku o przyznanie nagrody za dział. charytatywną.docx - zgłoszenia od mieszkańców

 2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody za dział. charytatywną.docx - zgłoszenia od organizacji pozarządowych lub jednostek miejskich

Podstawa prawna:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice nr 1328/2020 z dnia 01.12.2020 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Katowice za działalność charytatywną oraz ustalenia regulaminu jej przyznawania

Informacje o Nagrodach Prezydenta będą zamieszczane również na specjalnej stworzonej zakładce na stronie www.katowice.eu - kliknij tutaj

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.