Wiadomości z Katowic

Kwalifikacja wojskowa w Katowicach

 • Dodano: 2021-08-02 08:15, aktualizacja: 2021-08-02 10:30

Kwalifikacja wojskowa będzie prowadzona w tym roku w Katowicach od sierpnia do października w budynku przy ul. Krakowskiej 136. Kwalifikacja wojskowa będzie prowadzona w tym roku w Katowicach od sierpnia do października.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

 1. mężczyzn urodzonych w 2002 roku;
 2. mężczyzn urodzonych w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

  3)   osoby urodzone w latach 2000-2001, które:

        a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

        b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

  4)   kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);

  5)   osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

  Kwalifikacja wojskowa dla wymienionych powyżej osób zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad trzy miesiące na terenie miasta Katowice przeprowadzana będzie w Katowicach (Szopienice) w budynku przy ul. Krakowskiej 136 w godzinach od 7:30 do 13:00, od dnia 16 sierpnia 2021 r. do dnia 11 października 2021 r. (od poniedziałku do piątku) oraz w dniach 26, 27 i 28 października 2021 r., z zastrzeżeniem, że w dniach od 16 sierpnia 2021 r. do 7 października 2021 r. oraz 26 i 27 października 2021 r. odbywać się będzie kwalifikacja wojskowa mężczyzn, natomiast w dniach 8, 11 i 28 października 2021 r. kwalifikacja wojskowa wyłącznie kobiet.

  Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, jednakże nieotrzymanie imiennego wezwania nie zwalnia tych osób z obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

  Dodatkowo informuję, że Obwieszczenia Wojewody Śląskiego o kwalifikacji wojskowej w 2021 roku zostaną rozplakatowane po dniu ogłoszenia kwalifikacji tj. po dniu 26 lipca 2021 r. w miejscach powszechnie dostępnych i uczęszczanych m.in.:

  - na terenie placówek kultury, na terenie obiektów i klubów sportowych, we wszystkich budynkach Urzędu Miasta Katowice Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w budynkach Terenowych Punktów Pomocy Społecznej, w Świetlicach Społecznych i Specjalistycznych Klubach Młodzieżowych, w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz na terenie szkół wyższych.

  Stawienie się do kwalifikacji wojskowej obejmuje stawienie się przed Prezydentem Miasta Katowice, Powiatową Komisją Lekarską dla miasta Katowice oraz Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Katowicach.

  Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

  1.   Prezydentowi Miasta Katowice:

 1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 2. dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,

  2.   Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta Katowice - posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,

  3.   Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Katowicach:

 1. aktualną fotografię o wymiarach 3 cm x 4 cm, bez nakrycia głowy,
 2. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,

  Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przedstawia również wymienione powyżej dokumenty z wyłączeniem pkt 3 lit. a oraz dodatkowo wojskowemu komendantowi uzupełnień - wojskowy dokument osobisty.

Zgodnie rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 roku (Dz. U. poz. 47) czas trwania kwalifikacji wojskowej na terenie województwa śląskiego ustalony został na okres od dnia 9 sierpnia 2021 r. do dnia 19 listopada 2021 r.

Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej wyznaczono na dzień 26 lipca 2021 r.  

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeKatowice.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.