Wiadomości z Katowic

Planistyczne działania Katowic. Radni podejmą uchwały

 • Dodano: 2019-03-13 08:00, aktualizacja: 2019-03-12 09:47

W celu ustalenia przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy sporządza się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zwane "planami miejscowymi".

Na najbliższej sesji rady miasta, która odbędzie się 28 marca, radni podejmą uchwały dotyczące kolejnych dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także podejmą decyzję w zakresie przystąpienia do prac nad kolejnym planem miejscowym oraz do sporządzenia zmiany w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice". 11 marca rozpoczęły się z kolei konsultacje społeczne w zakresie ustalenia Lokalnych Standardów Urbanistycznych. W najbliższych dniach zostanie również wyłożony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 28-hektarowego obszaru położonego w Dolinie Trzech Stawów.

Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice"

Procedura planistyczna to bardzo ważny dla miasta proces, w którym tworzone są  plany  miejscowe będące aktami prawa miejscowego. O przystąpieniu do prac decydują radni, następnie rozpoczyna się, często długi – ze względu na swój charakter, proces przygotowania danego planu miejscowego, który oparty musi być także na innych dokumentach m.in. na  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – wyjaśnia Waldemar Bojarun, wiceprezydent Katowic i dodaje, że studium zagospodarowania przestrzennego sporządzane jest w celu określenia polityki przestrzennej, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego.

Studium nie stanowi aktu prawa miejscowego, jednak jego ustalenia są wiążące dla miasta przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

W dokumencie wskazano obszary, dla których zasadne jest przystąpienie do aktualizacji zapisów Studium w pierwszej kolejności ze względu na fakt, iż są to obszary, dla których przystąpienie do zmian ma szczególne znaczenie z punktu widzenia społeczno-ekonomicznego rozwoju miasta i przekształceń jego struktury przestrzennej. Przykładem mogą być planowane inwestycje miejskie, takie jak Stadion Miejski w rejonie ul. Bocheńskiego. Dodatkowo wskazano na potrzebę dostosowania zapisów Studium do przepisów prawa wynikających z przepisów odrębnych w zakresie górnictwa i lotnictwa. 

Do aktualizacji zapisów studium wskazuje się  następujące obszary:

 • obszar położony w rejonie Alei Wojciecha Korfantego i ulicy Konduktorskiej o powierzchni ok. 58 ha,
 • obszar położony w rejonie Alei Walentego Roździeńskiego i ulicy Pod Młynem o powierzchni ok. 19 ha,
 • obszar położony w zachodniej części Śródmieścia o powierzchni ok. 40 ha,
 • obszar położony w rejonie osiedla im. Wincentego Witosa o powierzchni ok. 8 ha,
 • obszar położony w rejonie ulic: Feliksa Bocheńskiego i Upadowej o powierzchni ok. 41 ha,
 • obszar położony w rejonie ulicy Alpejskiej i Gen. Kazimierza Pułaskiego o powierzchni ok. 23 ha,
 • obszar położony w rejonie Lotniska Muchowiec o powierzchni ok. 2 ha,
 • obszar położony w rejonie ulicy Gospodarczej o powierzchni ok. 88 ha,
 • obszar położony w rejonie ulicy Adama Asnyka o powierzchni ok. 38 ha,
 • obszar położony w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Armii Krajowej o powierzchni 19 ha,
 • obszar położony w rejonie ulicy Armii Krajowej o powierzchni ok. 3 ha.

Na najbliższej sesji radni zdecydują o przystąpieniu do zmiany Studium

Następnie rozpoczną się prace nad dokumentem, który będzie podlegał konsultacjom, a później jego projekt zostanie wyłożony do publicznego wglądu. Następnie projekt trafi z powrotem do rady miasta.

Lokalne Standardy Urbanistyczne

Standardy i zawarte w nich parametry, wskaźniki oraz zasady kształtowania nowej zabudowy mieszkaniowej w tzw. specustawie mieszkaniowej nie gwarantują zachowania spójności urbanistycznej i architektonicznej poszczególnych dzielnic, kwartałów zabudowy i osiedli miejskich. Stąd potrzeba ich ograniczenia, w dopuszczonym ustawą zakresie. Mając na uwadze szeroki zakres dopuszczeń dla lokalizowania i kształtowania zabudowy mieszkaniowej,  zasadnym jest, aby to właśnie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego były podstawą rozwoju przestrzennego Katowic. Dlatego wskazane jest ograniczenie realizacji inwestycji mieszkaniowych w trybie tzw. specustawy mieszkaniowej.

Celem przyjęcia Lokalnych Standardów Urbanistycznych dla Katowic jest maksymalne ograniczenie negatywnych skutków lokalizowania zabudowy na podstawie przepisów ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, czyli tzw. specustawy mieszkaniowej – wyjaśnia Aleksandra Tomkiewicz, zastępca naczelnika wydziału budownictwa i planowania przestrzennego. - Ustawa określa zasady i procedury realizacji tych inwestycji, a także standardy lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych, ale także daje szansę gminom na określenie lokalnych standardów urbanistycznych, dlatego miasto Katowice chce je wprowadzić. Pozwolą one ograniczyć dość swobodne lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej, a także prowadzić racjonalny dialog z inwestorami – dodaje naczelnik.

Pierwszym etapem prac są konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Katowice, które rozpoczęły się dzisiaj na platformie konsultacji społecznych. Organizacje pożytku publicznego, a także Powiatowa Rada Pożytku Publicznego mogą w ciągu najbliższych 14 dni zgłaszać uwagi do projektu, następnie projekt zostanie przekazany do Rady Miasta Katowice. Zasady ujęte w Lokalnych Standardach Urbanistycznych dostosowane są do właściwych dla Katowic warunków, w tym w szczególności rozmieszczenia i pojemności placówek oświatowych, dostępu do komunikacji zbiorowej, dostępu do istniejących terenów rekreacyjnych, wymagań odnośnie realizacji miejsc do parkowania, wysokości zabudowy oraz dostępu do sieci ciepłowniczych.

Aktualizacja planu dla Muchowca

Przypomnijmy, że by wyeliminować ryzyko wprowadzenia na obszarze Muchowca funkcji innych, niż sportowe i rekreacyjne, prezydent Katowic przekazał 11 października Radzie Miasta Katowice projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 28-hektarowego obszaru położonego w Dolinie Trzech Stawów. Jak czytamy we wniosku prezydenta krok ten jest umotywowany potrzebą ochrony tego obszaru i zachowania jego walorów – przy wiodących funkcjach: przyrodniczej, rekreacyjnej i krajobrazowej.

Zgodnie z deklaracją prezydenta Marcina Krupy rozpoczęto procedury planistyczne, które uniemożliwią powstanie aparthoteli na terenie Muchowca. Przygotowany projekt zostanie wyłożony do publicznego wglądu od 18 marca do 8 kwietnia, a mieszkańcy będą mogli swoje uwagi składać do 23 kwietnia – mówi Ewa Lipka, rzecznik prasowy urzędu miasta Katowice i dodaje, że następnie Urząd Miasta w ciągu trzech tygodni będzie odnosił się do uwag mieszkańców. Finalnie projekt zostanie przekazany do Rady Miasta. 

Nowe plany miejscowe

Na najbliższej sesji radni podejmą także decyzje w sprawie uchwalenia dwóch  planów miejscowych. Pierwszym z nich dotyczy zagospodarowania w obszarze fragmentu terenów górniczych Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK „Wujek" i KWK „Katowice-Kleofas" obejmującego obszar położony w rejonie autostrady A4 i ulicy Upadowej. Ustalenia  tego projektu planu pozwolą na ukształtowanie strefy koncentracji zabudowy, w szczególności o charakterze usługowym, w tym usług sportowo-rekreacyjnych. Projekt planu umożliwi realizację inwestycji pod nazwą „Budowa stadionu miejskiego w Katowicach", która bezpośrednio wpłynie na atrakcyjność danego obszaru. Uwzględnia również wykształcenie powiązań drogowych zapewniających dogodną komunikację, w tym pomiędzy różnymi częściami miasta oraz planowane przedłużenie ulicy Bocheńskiego w kierunku południowym. 

Kolejny projekt uchwały dotyczy obszaru Subcentrum Południe w rejonie ulic Rolnej i Kłodnickiej z wyłączeniem części zachodniej przy linii kolejowej. Celem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest w szczególności ustalenie zasad zagospodarowania i kształtowania zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej,  mieszkaniowo- usługowej i usługowej z zachowaniem właściwych proporcji i gabarytów nowej zabudowy lokalizowanej wśród zabudowy istniejącej, a także zapewnienie ochrony terenów w korytarzu ekologicznym w dolinie rzeki Kłodnicy, umożliwienie realizacji inwestycji celu publicznego, w szczególności w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic Kościuszki, Rolnej i Brynowskiej, poprawy powiązań pieszo-rowerowych.

Poza decyzjami w sprawie uchwalenia dwóch powyższych planów, radni będą także podejmować decyzję dotyczącą przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu dla obszaru położonego w rejonie ulicy Ułańskiej, który umożliwi efektywne wykorzystanie terenu oraz ułatwi realizację zamierzeń inwestycyjnych.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeKatowice.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.