Wiadomości z Katowic

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2022 r.

 • Dodano: 2022-01-07 06:30, aktualizacja: 2022-01-07 06:47

Nabór wniosków w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2022 r.

 

Obszary programu, które będą realizowane w 2022 r.:

 1. obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, w ramach tego obszaru dofinansowane są projekty dotyczące inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniających dostępność do lokali zamieszkiwanych przez osoby z niepełnosprawnościami;
 2. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom  z niepełnosprawnościami poruszania się i  komunikowania;
 3. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 4. obszar D – likwidacja barier transportowych. Adresatami są:
  - placówki służące rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  -  jednostki prowadzące WTZ
  - gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami;
 5. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób z niepełnosprawnościami;
 6. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
 7. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

   
  Realizatorem programu w zakresie obszarów B, C, D, F i G programu jest samorząd powiatowy.

   
  Terminy składania wniosków

  Wnioski podmiotów uprawnionych dotyczące obszarów B, C, D, F i G przyjmowane są w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach w terminie do 31 stycznia 2022 roku. Na podstawie prawidłowo złożonych wniosków zostanie opracowane wystąpienie samorządu powiatowego do PFRON o przystąpienie do realizacji programu.
  Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w trybie ciągłym. W przypadku obszaru A i obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do Śląskiego Oddziału PFRON, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru A i obszaru E programu.

   

  Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2022 roku:

1) obszar A – do 165 000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby z niepełnosprawnościami;

2) obszar B – do 150 000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom z niepełnosprawnościami poruszania się i komunikowania; (nie więcej jednak niż wskazana intensywność pomocy 30%).

3) obszar C – do 34 000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

4) obszar D – na likwidację barier transportowych do:

 1. 120 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami", które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 2. 100 000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami", które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
 3. 300 000,00 zł dla autobusów

  (nie więcej jednak niż wskazana intensywność pomocy dla placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych 70%, dla WTZ 80%);

5)  obszar E – do 15 000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;

6) obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15 000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;

7)   w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

 Więcej informacji na stronie www.pfron.org.pl.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem do spraw Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, ul. Jagiellońska 17, pokój 01,
nr tel.: 032 251 00 87 wew.: 112, 164, 177.

Ponadto informujemy, iż w mieście Katowice ogłaszany jest co roku otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Katowic oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Katowice, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Katowice, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego" do projektu.

Więcej informacji na temat ww. otwartego konkursu ofert udzieli Pani Agnieszka Tabaka-Sowa reprezentująca Referat Pełnomocnika Prezydenta do spraw Organizacji Pozarządowych nr tel. 032 259 31 18.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeKatowice.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.