Katowice - portal miejski mojeKatowice.pl

Wiadomości z Katowic

Aktywność popłaca - aktywizacja zawodowa osób 30+ w Katowicach

  • Dodano: 2019-02-06 09:45

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 70 osób (w tym 36 kobiet, 34 mężczyzn) powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP Katowicach jako bezrobotni, należących co najmniej do jednej z wymienionych grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

Ponadto, wsparciem w ramach projektu mogą zostać objęte również osoby niepełnosprawne.

Uczestnicy będą mogli w ramach projektu skorzystać ze staży oraz prac interwencyjnych

W ramach projektu uczestnikom zostanie zaoferowana pomoc w zakresie identyfikacji potrzeb, analizy umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika oraz kompleksowe i indywidualne pośrednictwo zawodowe lub doradztwo zawodowe. 

Miasto Katowice aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej w różnych obszarach, tym razem dofinansowanie otrzymał projekt związany z aktywizacją zawodową osób powyżej 30 roku życia, który jest odpowiedzią na potrzeby osób bezrobotnych oraz pracodawców lokalnego rynku pracy. Przewidziane w ramach projektu działania mają na celu przywrócenie osób bezrobotnych do aktywności zawodowej oraz wsparcie pracodawców w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy – mówi Małgorzata Domagalska, Zastępca Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Katowice.

Realizatorem projektu ze strony Miasta Katowice będzie Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach.

Całkowita wartość projektu sięga kwoty 672 022,50 zł. Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa wynosi łącznie 638 421,37 zł (w tym wsparcie finansowe z EFS - 85% i z budżetu państwa - 10%). Wkład własny wynosi 5% całkowitej wartości projektu i zostanie wniesiony ze środków Funduszu Pracy przez Realizatora Projektu.

Projekt ten znalazł się na liście zatwierdzonych 30 stycznia 2019 przez Zarząd Województwa Śląskiego projektów w ramach konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-053/18, w zakresie Poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.