Katowice - portal miejski mojeKatowice.pl

Wiadomości z Katowic

Wybory do 4 rad jednostek pomocniczych miasta Katowice już w kwietniu

  • Dodano: 2019-02-11 09:00

14 kwietnia 2019 roku odbędą się wybory do czterech rad jednostek pomocniczych miasta Katowice.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi możliwości kandydowania na radnego, do składu obwodowych komisji wyborczych oraz sposobu wyboru radnych w wyborach.


Jednostka pomocnicza to wspólnota samorządowa mieszkańców zamieszkałych na jej terenie

Podział miasta Katowice na 22 jednostki został dokonany uchwałami Rady Miasta z 1997 i 1998 r., gdzie wskazano nazwy i granice obszarów ich działania.

Głównym celem działania jednostki jest tworzenie warunków dla pełnego uczestnictwa mieszkańców w rozpatrywaniu istotnych spraw związanych z bieżącymi problemami dzielnicy. Realizacja celów działania jednostki odbywa się w ścisłej współpracy z radnymi Rady Miasta z okręgu wyborczego obejmującego obszar jednostki.

Organami jednostki są rada jednostki (tzw. rada dzielnicy) oraz zarząd jednostki, członkowie tych organów pełnią swoje funkcje społecznie.

Na podstawie uchwały Rady Miasta Katowice nr III/30/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w Jednostce Pomocniczej nr 7 Załęże, nr 12 Koszutka, nr 14 Dąbrówka Mała oraz nr 17 Giszowiec 14 kwietnia 2019 roku odbędą się wybory do rad tych jednostek.

Wybory krok po kroku

KROK 1

  • powołanie Okręgowej Komisji Wyborczej i wyznaczenie jej siedziby
  • ustalenie formularzy do zgłaszania kandydata na radnego
  • podział okręgu wyborczego na obwody do głosowania

KROK 2

  • przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na radnych oraz członków Obwodowych Komisji Wyborczych

KROK 3

  • wywieszenie listy kandydatów na radnych w siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej
  • ustalenie składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych

KROK 4

  • publikacja obwieszczenia z nazwiskami kandydatów
  • ustalenie wzoru karty do głosowania

KROK 5

  • wybory

Kto może kandydować na radnego?

Każdy, kto najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat, stale zamieszkuje na terenie jednostki pomocniczej i figuruje w rejestrze wyborców. Ponadto kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu orzeczonym za przestępstwo umyślne.

Kto może kandydować do składu Obwodowych Komisji Wyborczych?

Kandydaci muszą być wyborcami, stale zamieszkiwać na terenie miasta Katowice i nie mogą być w stosunku do kandydujących: zstępnymi (czyli potomkami – dziećmi, wnukami, prawnukami), wstępnymi (czyli rodzicami, dziadkami, pradziadkami), rodzeństwem ani małżonkami.

Jak zgłosić kandydata na radnego?

Poprzez złożenie druku formularza wraz z listą poparcia (nazwiska i adresy wraz z podpisami osób popierających kandydata) w trakcie dyżuru Okręgowej Komisji Wyborczej. Wzór formularza zgłoszenia kandydata i listy poparcia dostępny jest tutaj, jak również do pobrania w siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej, w trakcie jej dyżuru.

Zgłoszenie kandydata musi być poparte przez co najmniej 20 wyborców - mieszkańców jednostki pomocniczej. Wyborca może poprzeć dowolną liczbę kandydatów na radnych.

Kto może zgłosić kandydata na radnego?

Zgłoszenia może dokonać osobiście sam kandydat lub dwóch pierwszych wyborców z listy poparcia. Zgłoszenie może zawierać adnotację o poparciu kandydata przez organizację polityczną lub społeczną potwierdzone pisemnie przez organ właściwy statutowo.

Jak zgłosić się do prac w Obwodowej Komisji Wyborczej?

Zgłoszenie należy złożyć na druku formularza w trakcie dyżuru Okręgowej Komisji Wyborczej. Wzór formularza dostępny jest tutaj, jak również do pobrania w siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej, w trakcie jej dyżuru.

Jak wyglądają wybory?

Uprawnieni mieszkańcy poprzez tajne głosowanie wybierają radę za pomocą kart do głosowania. Wybory odbędą się 14 kwietnia 2019 r. w godz.: 7:00 - 19:00. Aby zagłosować należy mieć ze sobą dokument tożsamości.

Jak zagłosować?

Wybiera się 1 kandydata poprzez postawienie znaku "X" w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego się głosuje.

Gdzie i kiedy można zgłaszać kandydatury? Gdzie zagłosować? Sprawdź informacje dotyczące Twojej jednostki pomocniczej:

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.